Friday, January 3, 2014

மதுபானக் கோப்பை

*
ஒவ்வொரு மதுபானக் கோப்பையும்
பருகும் முன்
திடமானதொரு தீர்மானத்தை
நெற்றி நடுவில் வைக்கிறேன்
"இது தான் இந்த வாழ்கையின்
கடைசி மதுபானக் கோப்பை"

இது எத்தனை தீர்மானத்திற்குப்
பிறகானதென்று தெரியவில்லை

சரி
அதுவெல்லாம் இருக்கட்டும்
இது தான் உண்மையிலேயே
இந்த வாழ்கையின்
கடைசி மதுபானக் கோப்பை

இடது கையின்
இரு விரல்களுக்கிடையே
சிக்கியிருந்த சுருட்டு
வாய்விட்டுச் சிரிக்கத் தொடங்கியது...

புகை உருவில்
ஆத்துமங்கள் பல
கண்முன் நெளிகின்றன
***

கலாசுரன் 

No comments:

Post a Comment