Monday, February 15, 2010

காதல் சொன்னபின்.........!

பிறர் சொன்னதுபோல்......... உச்சரிக்கையில் காதல் இதழ்களை சேர்ப்பதில்லை ! ஆனால் அவள் காதலை என்னிடம் சொன்னபின் இருவரின் இதழ்களும் அடிக்கடி சேர்கிறதே அதுதான் விந்தை! கலாசுரன்

No comments:

Post a Comment