Thursday, February 25, 2010

வேழாம்பலாய்!

கவிதை சிகரங்களில் இருக்கும் நீங்கள் பள்ளத்தாக்குகளில் உற்றுப்பாருங்கள் அங்கே கவிதை மழைக்காய் காத்திருக்கும் வேழாம்பலாய் நானிருப்பேன்! கலாசுரன்

No comments:

Post a Comment