Thursday, February 25, 2010

மௌனம் கூட பாடுகின்றதே...!

கடைவிழிக்கொலங்கள் கவிபாட! செவ்விதழோரங்களில் புன்னகயாட! சிற்றிடைதனில் நளினம் வழிந்தோட! புருவங்கள் கூட கேழ்விக்குரிகலாய் எழுந்திட! உன் மௌனம் கூட பாடுகின்றதே சில ஊடல்களை! கலாசுரன்

No comments:

Post a Comment