Monday, February 15, 2010

காற்று, மேகம், இடி, மின்னல், மழை.......!.

முகிலலைகள் காற்றோடு சேர்ந்தே அலைந்தபடி மலைச்சிகரங்களில் ஒன்றுகூடி பட்டாசுகள் வெடித்து மகிழ்தபின் ஏன் அழுகின்றன .....? கலாசுரன்

No comments:

Post a Comment